یه حرفایی هست که مخاطبی نداره ...

یه فنجون قهوه ی تلخ و داغ ...

بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
3 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
5 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
5 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
10 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
8 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
9 پست
آبان 90
6 پست
مهر 90
6 پست
شهریور 90
27 پست
مرداد 90
5 پست
let&39;s_love
1 پست
امشب_من
1 پست
کافه__عصر
1 پست
یک_نخ_
1 پست
آن_روزها_
1 پست
فلش!
1 پست
یاد_تو_
1 پست
?!
1 پست
هر_دم
1 پست
امشب_من_
1 پست
گاهی_!!!
1 پست